Thời tiết 24h tiếp theo
01.18.2019
Thông thoáng-0
02:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-0
0%
29oC
Độ ẩm-0
45%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
233.32
Ozone
Mây che phủ-0
2%
Mây che phủ
Sức ép-0
1013.77 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-1
03:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-1
0%
29oC
Độ ẩm-1
46%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
232.6
Ozone
Mây che phủ-1
2%
Mây che phủ
Sức ép-1
1013.2 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-2
04:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-2
0%
28oC
Độ ẩm-2
48%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
28oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
232.17
Ozone
Mây che phủ-2
3%
Mây che phủ
Sức ép-2
1013 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-3
05:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-3
0%
27oC
Độ ẩm-3
52%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
27oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
232.02
Ozone
Mây che phủ-3
3%
Mây che phủ
Sức ép-3
1013.35 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-4
06:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-4
0%
24oC
Độ ẩm-4
60%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
24oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
232.17
Ozone
Mây che phủ-4
2%
Mây che phủ
Sức ép-4
1014.05 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-5
07:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-5
0%
23oC
Độ ẩm-5
66%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
23oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
232.31
Ozone
Mây che phủ-5
2%
Mây che phủ
Sức ép-5
1014.7 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-6
08:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-6
0%
22oC
Độ ẩm-6
70%
Độ ẩm
Lượng mưa-6
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-6
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-6
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-6
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-6
232.74
Ozone
Mây che phủ-6
2%
Mây che phủ
Sức ép-6
1015.22 mbar
Sức ép
Điểm sương-6
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-7
09:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-7
0%
21oC
Độ ẩm-7
73%
Độ ẩm
Lượng mưa-7
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-7
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-7
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-7
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-7
233.03
Ozone
Mây che phủ-7
1%
Mây che phủ
Sức ép-7
1015.68 mbar
Sức ép
Điểm sương-7
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-8
10:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-8
0%
20oC
Độ ẩm-8
77%
Độ ẩm
Lượng mưa-8
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-8
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-8
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-8
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-8
233.6
Ozone
Mây che phủ-8
1%
Mây che phủ
Sức ép-8
1015.95 mbar
Sức ép
Điểm sương-8
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-9
11:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-9
0%
20oC
Độ ẩm-9
80%
Độ ẩm
Lượng mưa-9
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-9
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-9
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-9
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-9
234.03
Ozone
Mây che phủ-9
0%
Mây che phủ
Sức ép-9
1015.92 mbar
Sức ép
Điểm sương-9
16oC
Điểm sương

01.19.2019
Thông thoáng-10
12:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-10
0%
20oC
Độ ẩm-10
80%
Độ ẩm
Lượng mưa-10
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-10
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-10
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-10
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-10
234.6
Ozone
Mây che phủ-10
0%
Mây che phủ
Sức ép-10
1015.72 mbar
Sức ép
Điểm sương-10
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-11
01:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-11
0%
19oC
Độ ẩm-11
83%
Độ ẩm
Lượng mưa-11
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-11
19oC
Cảm thấy
Bình Minh-11
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-11
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-11
234.89
Ozone
Mây che phủ-11
1%
Mây che phủ
Sức ép-11
1015.45 mbar
Sức ép
Điểm sương-11
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-12
02:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-12
0%
18oC
Độ ẩm-12
85%
Độ ẩm
Lượng mưa-12
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-12
19oC
Cảm thấy
Bình Minh-12
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-12
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-12
235.03
Ozone
Mây che phủ-12
9%
Mây che phủ
Sức ép-12
1015.12 mbar
Sức ép
Điểm sương-12
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-13
03:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-13
0%
18oC
Độ ẩm-13
88%
Độ ẩm
Lượng mưa-13
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-13
18oC
Cảm thấy
Bình Minh-13
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-13
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-13
234.89
Ozone
Mây che phủ-13
21%
Mây che phủ
Sức ép-13
1014.74 mbar
Sức ép
Điểm sương-13
16oC
Điểm sương

Có sương mù-14
04:00 SA
Có sương mù
chance of rain-14
0%
18oC
Độ ẩm-14
89%
Độ ẩm
Lượng mưa-14
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-14
18oC
Cảm thấy
Bình Minh-14
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-14
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-14
234.89
Ozone
Mây che phủ-14
31%
Mây che phủ
Sức ép-14
1014.51 mbar
Sức ép
Điểm sương-14
16oC
Điểm sương

Có sương mù-15
05:00 SA
Có sương mù
chance of rain-15
0%
17oC
Độ ẩm-15
91%
Độ ẩm
Lượng mưa-15
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-15
17oC
Cảm thấy
Bình Minh-15
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-15
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-15
235.03
Ozone
Mây che phủ-15
39%
Mây che phủ
Sức ép-15
1014.64 mbar
Sức ép
Điểm sương-15
16oC
Điểm sương

Mây rải rác-16
06:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-16
0%
17oC
Độ ẩm-16
93%
Độ ẩm
Lượng mưa-16
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-16
17oC
Cảm thấy
Bình Minh-16
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-16
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-16
235.03
Ozone
Mây che phủ-16
44%
Mây che phủ
Sức ép-16
1014.93 mbar
Sức ép
Điểm sương-16
16oC
Điểm sương

Mây rải rác-17
07:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-17
0%
17oC
Độ ẩm-17
91%
Độ ẩm
Lượng mưa-17
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-17
17oC
Cảm thấy
Bình Minh-17
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-17
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-17
235.17
Ozone
Mây che phủ-17
44%
Mây che phủ
Sức ép-17
1015.19 mbar
Sức ép
Điểm sương-17
16oC
Điểm sương

Mây rải rác-18
08:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-18
0%
20oC
Độ ẩm-18
78%
Độ ẩm
Lượng mưa-18
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-18
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-18
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-18
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-18
235.46
Ozone
Mây che phủ-18
32%
Mây che phủ
Sức ép-18
1015.45 mbar
Sức ép
Điểm sương-18
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-19
09:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-19
0%
24oC
Độ ẩm-19
63%
Độ ẩm
Lượng mưa-19
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-19
24oC
Cảm thấy
Bình Minh-19
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-19
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-19
235.74
Ozone
Mây che phủ-19
14%
Mây che phủ
Sức ép-19
1015.68 mbar
Sức ép
Điểm sương-19
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-20
10:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-20
0%
27oC
Độ ẩm-20
53%
Độ ẩm
Lượng mưa-20
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-20
27oC
Cảm thấy
Bình Minh-20
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-20
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-20
236.03
Ozone
Mây che phủ-20
4%
Mây che phủ
Sức ép-20
1015.52 mbar
Sức ép
Điểm sương-20
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-21
11:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-21
0%
29oC
Độ ẩm-21
47%
Độ ẩm
Lượng mưa-21
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-21
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-21
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-21
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-21
235.74
Ozone
Mây che phủ-21
7%
Mây che phủ
Sức ép-21
1014.7 mbar
Sức ép
Điểm sương-21
16oC
Điểm sương

Thông thoáng-22
12:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-22
0%
30oC
Độ ẩm-22
41%
Độ ẩm
Lượng mưa-22
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-22
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-22
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-22
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-22
235.46
Ozone
Mây che phủ-22
18%
Mây che phủ
Sức ép-22
1013.53 mbar
Sức ép
Điểm sương-22
16oC
Điểm sương

Mây rải rác-23
01:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-23
0%
32oC
Độ ẩm-23
38%
Độ ẩm
Lượng mưa-23
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-23
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-23
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-23
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-23
235.03
Ozone
Mây che phủ-23
32%
Mây che phủ
Sức ép-23
1012.48 mbar
Sức ép
Điểm sương-23
16oC
Điểm sương