Thời tiết hàng giờ
01.11.2019
U ám-0
12:00 SA
U ám
chance of rain-0
0%
22oC
Độ ẩm-0
84%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
232.74
Ozone
Mây che phủ-0
99%
Mây che phủ
Sức ép-0
1014.9 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
19oC
Điểm sương

U ám-1
01:00 SA
U ám
chance of rain-1
0%
21oC
Độ ẩm-1
88%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
232.17
Ozone
Mây che phủ-1
99%
Mây che phủ
Sức ép-1
1014.8 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
19oC
Điểm sương

U ám-2
02:00 SA
U ám
chance of rain-2
0%
20oC
Độ ẩm-2
91%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
232.02
Ozone
Mây che phủ-2
99%
Mây che phủ
Sức ép-2
1014.58 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
18oC
Điểm sương

U ám-3
03:00 SA
U ám
chance of rain-3
0%
20oC
Độ ẩm-3
93%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
232.17
Ozone
Mây che phủ-3
100%
Mây che phủ
Sức ép-3
1014.36 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
18oC
Điểm sương

Có sương mù-4
04:00 SA
Có sương mù
chance of rain-4
0%
20oC
Độ ẩm-4
92%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
232.02
Ozone
Mây che phủ-4
100%
Mây che phủ
Sức ép-4
1014.36 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
18oC
Điểm sương

U ám-5
05:00 SA
U ám
chance of rain-5
0%
20oC
Độ ẩm-5
92%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
231.73
Ozone
Mây che phủ-5
100%
Mây che phủ
Sức ép-5
1014.8 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
18oC
Điểm sương

U ám-6
06:00 SA
U ám
chance of rain-6
0%
19oC
Độ ẩm-6
93%
Độ ẩm
Lượng mưa-6
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-6
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-6
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-6
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-6
231.44
Ozone
Mây che phủ-6
100%
Mây che phủ
Sức ép-6
1015.48 mbar
Sức ép
Điểm sương-6
18oC
Điểm sương

U ám-7
07:00 SA
U ám
chance of rain-7
0%
19oC
Độ ẩm-7
97%
Độ ẩm
Lượng mưa-7
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-7
19oC
Cảm thấy
Bình Minh-7
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-7
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-7
231.15
Ozone
Mây che phủ-7
99%
Mây che phủ
Sức ép-7
1016.12 mbar
Sức ép
Điểm sương-7
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-8
08:00 SA
Nhiều mây
chance of rain-8
0%
22oC
Độ ẩm-8
83%
Độ ẩm
Lượng mưa-8
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-8
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-8
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-8
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-8
230.86
Ozone
Mây che phủ-8
83%
Mây che phủ
Sức ép-8
1016.47 mbar
Sức ép
Điểm sương-8
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-9
09:00 SA
Nhiều mây
chance of rain-9
0%
25oC
Độ ẩm-9
69%
Độ ẩm
Lượng mưa-9
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-9
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-9
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-9
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-9
230.43
Ozone
Mây che phủ-9
62%
Mây che phủ
Sức ép-9
1016.64 mbar
Sức ép
Điểm sương-9
19oC
Điểm sương

Mây rải rác-10
10:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-10
0%
28oC
Độ ẩm-10
58%
Độ ẩm
Lượng mưa-10
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-10
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-10
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-10
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-10
230.14
Ozone
Mây che phủ-10
47%
Mây che phủ
Sức ép-10
1016.43 mbar
Sức ép
Điểm sương-10
19oC
Điểm sương

Mây rải rác-11
11:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-11
0%
29oC
Độ ẩm-11
50%
Độ ẩm
Lượng mưa-11
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-11
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-11
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-11
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-11
229.85
Ozone
Mây che phủ-11
44%
Mây che phủ
Sức ép-11
1015.65 mbar
Sức ép
Điểm sương-11
18oC
Điểm sương

Mây rải rác-12
12:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-12
0%
31oC
Độ ẩm-12
44%
Độ ẩm
Lượng mưa-12
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-12
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-12
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-12
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-12
229.41
Ozone
Mây che phủ-12
47%
Mây che phủ
Sức ép-12
1014.55 mbar
Sức ép
Điểm sương-12
17oC
Điểm sương

Mây rải rác-13
01:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-13
0%
32oC
Độ ẩm-13
40%
Độ ẩm
Lượng mưa-13
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-13
33oC
Cảm thấy
Bình Minh-13
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-13
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-13
232.74
Ozone
Mây che phủ-13
50%
Mây che phủ
Sức ép-13
1013.44 mbar
Sức ép
Điểm sương-13
17oC
Điểm sương

Mây rải rác-14
02:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-14
0%
33oC
Độ ẩm-14
38%
Độ ẩm
Lượng mưa-14
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-14
34oC
Cảm thấy
Bình Minh-14
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-14
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-14
232.74
Ozone
Mây che phủ-14
59%
Mây che phủ
Sức ép-14
1012.68 mbar
Sức ép
Điểm sương-14
17oC
Điểm sương

Nhiều mây-15
03:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-15
0%
33oC
Độ ẩm-15
37%
Độ ẩm
Lượng mưa-15
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-15
33oC
Cảm thấy
Bình Minh-15
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-15
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-15
232.31
Ozone
Mây che phủ-15
70%
Mây che phủ
Sức ép-15
1012.01 mbar
Sức ép
Điểm sương-15
17oC
Điểm sương

Nhiều mây-16
04:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-16
0%
32oC
Độ ẩm-16
40%
Độ ẩm
Lượng mưa-16
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-16
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-16
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-16
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-16
231.73
Ozone
Mây che phủ-16
79%
Mây che phủ
Sức ép-16
1011.71 mbar
Sức ép
Điểm sương-16
16oC
Điểm sương

Nhiều mây-17
05:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-17
0%
30oC
Độ ẩm-17
43%
Độ ẩm
Lượng mưa-17
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-17
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-17
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-17
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-17
231.44
Ozone
Mây che phủ-17
81%
Mây che phủ
Sức ép-17
1011.93 mbar
Sức ép
Điểm sương-17
17oC
Điểm sương

Nhiều mây-18
06:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-18
0%
28oC
Độ ẩm-18
50%
Độ ẩm
Lượng mưa-18
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-18
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-18
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-18
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-18
230.86
Ozone
Mây che phủ-18
80%
Mây che phủ
Sức ép-18
1012.48 mbar
Sức ép
Điểm sương-18
17oC
Điểm sương

Nhiều mây-19
07:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-19
0%
26oC
Độ ẩm-19
59%
Độ ẩm
Lượng mưa-19
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-19
26oC
Cảm thấy
Bình Minh-19
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-19
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-19
229.85
Ozone
Mây che phủ-19
81%
Mây che phủ
Sức ép-19
1013.12 mbar
Sức ép
Điểm sương-19
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-20
08:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-20
0%
25oC
Độ ẩm-20
66%
Độ ẩm
Lượng mưa-20
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-20
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-20
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-20
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-20
229.85
Ozone
Mây che phủ-20
85%
Mây che phủ
Sức ép-20
1013.74 mbar
Sức ép
Điểm sương-20
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-21
09:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-21
0%
23oC
Độ ẩm-21
72%
Độ ẩm
Lượng mưa-21
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-21
24oC
Cảm thấy
Bình Minh-21
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-21
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-21
229.99
Ozone
Mây che phủ-21
90%
Mây che phủ
Sức ép-21
1014.17 mbar
Sức ép
Điểm sương-21
18oC
Điểm sương

U ám-22
10:00 CH
U ám
chance of rain-22
0%
22oC
Độ ẩm-22
79%
Độ ẩm
Lượng mưa-22
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-22
23oC
Cảm thấy
Bình Minh-22
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-22
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-22
230.14
Ozone
Mây che phủ-22
94%
Mây che phủ
Sức ép-22
1014.42 mbar
Sức ép
Điểm sương-22
18oC
Điểm sương

U ám-23
11:00 CH
U ám
chance of rain-23
0%
21oC
Độ ẩm-23
84%
Độ ẩm
Lượng mưa-23
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-23
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-23
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-23
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-23
230.14
Ozone
Mây che phủ-23
95%
Mây che phủ
Sức ép-23
1014.45 mbar
Sức ép
Điểm sương-23
19oC
Điểm sương