Thời tiết hàng giờ
01.13.2019
U ám-0
12:00 SA
U ám
chance of rain-0
0%
22oC
Độ ẩm-0
87%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
228.68
Ozone
Mây che phủ-0
98%
Mây che phủ
Sức ép-0
1014.33 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
19oC
Điểm sương

U ám-1
01:00 SA
U ám
chance of rain-1
0%
20oC
Độ ẩm-1
91%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
228.83
Ozone
Mây che phủ-1
98%
Mây che phủ
Sức ép-1
1014.14 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
19oC
Điểm sương

U ám-2
02:00 SA
U ám
chance of rain-2
0%
20oC
Độ ẩm-2
93%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
228.83
Ozone
Mây che phủ-2
97%
Mây che phủ
Sức ép-2
1014.02 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
19oC
Điểm sương

U ám-3
03:00 SA
U ám
chance of rain-3
0%
20oC
Độ ẩm-3
94%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
228.68
Ozone
Mây che phủ-3
96%
Mây che phủ
Sức ép-3
1013.92 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
19oC
Điểm sương

Có sương mù-4
04:00 SA
Có sương mù
chance of rain-4
0%
20oC
Độ ẩm-4
92%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
228.68
Ozone
Mây che phủ-4
95%
Mây che phủ
Sức ép-4
1013.95 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
19oC
Điểm sương

Có sương mù-5
05:00 SA
Có sương mù
chance of rain-5
0%
20oC
Độ ẩm-5
93%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
228.83
Ozone
Mây che phủ-5
95%
Mây che phủ
Sức ép-5
1014.26 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
19oC
Điểm sương

Có sương mù-6
06:00 SA
Có sương mù
chance of rain-6
0%
20oC
Độ ẩm-6
94%
Độ ẩm
Lượng mưa-6
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-6
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-6
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-6
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-6
229.12
Ozone
Mây che phủ-6
96%
Mây che phủ
Sức ép-6
1014.67 mbar
Sức ép
Điểm sương-6
19oC
Điểm sương

Có sương mù-7
07:00 SA
Có sương mù
chance of rain-7
0%
20oC
Độ ẩm-7
97%
Độ ẩm
Lượng mưa-7
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-7
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-7
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-7
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-7
229.27
Ozone
Mây che phủ-7
97%
Mây che phủ
Sức ép-7
1015.12 mbar
Sức ép
Điểm sương-7
19oC
Điểm sương

U ám-8
08:00 SA
U ám
chance of rain-8
0%
22oC
Độ ẩm-8
85%
Độ ẩm
Lượng mưa-8
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-8
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-8
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-8
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-8
229.56
Ozone
Mây che phủ-8
98%
Mây che phủ
Sức ép-8
1015.42 mbar
Sức ép
Điểm sương-8
19oC
Điểm sương

U ám-9
09:00 SA
U ám
chance of rain-9
0%
25oC
Độ ẩm-9
72%
Độ ẩm
Lượng mưa-9
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-9
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-9
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-9
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-9
229.56
Ozone
Mây che phủ-9
99%
Mây che phủ
Sức ép-9
1015.55 mbar
Sức ép
Điểm sương-9
19oC
Điểm sương

U ám-10
10:00 SA
U ám
chance of rain-10
0%
27oC
Độ ẩm-10
61%
Độ ẩm
Lượng mưa-10
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-10
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-10
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-10
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-10
229.7
Ozone
Mây che phủ-10
100%
Mây che phủ
Sức ép-10
1015.35 mbar
Sức ép
Điểm sương-10
19oC
Điểm sương

U ám-11
11:00 SA
U ám
chance of rain-11
0%
29oC
Độ ẩm-11
53%
Độ ẩm
Lượng mưa-11
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-11
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-11
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-11
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-11
229.85
Ozone
Mây che phủ-11
100%
Mây che phủ
Sức ép-11
1014.58 mbar
Sức ép
Điểm sương-11
19oC
Điểm sương

U ám-12
12:00 CH
U ám
chance of rain-12
0%
31oC
Độ ẩm-12
46%
Độ ẩm
Lượng mưa-12
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-12
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-12
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-12
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-12
229.85
Ozone
Mây che phủ-12
100%
Mây che phủ
Sức ép-12
1013.44 mbar
Sức ép
Điểm sương-12
18oC
Điểm sương

U ám-13
01:00 CH
U ám
chance of rain-13
0%
32oC
Độ ẩm-13
42%
Độ ẩm
Lượng mưa-13
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-13
33oC
Cảm thấy
Bình Minh-13
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-13
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-13
229.85
Ozone
Mây che phủ-13
100%
Mây che phủ
Sức ép-13
1012.48 mbar
Sức ép
Điểm sương-13
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-14
02:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-14
0%
33oC
Độ ẩm-14
40%
Độ ẩm
Lượng mưa-14
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-14
33oC
Cảm thấy
Bình Minh-14
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-14
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-14
231.44
Ozone
Mây che phủ-14
73%
Mây che phủ
Sức ép-14
1012.07 mbar
Sức ép
Điểm sương-14
17oC
Điểm sương

Mây rải rác-15
03:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-15
0%
32oC
Độ ẩm-15
39%
Độ ẩm
Lượng mưa-15
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-15
33oC
Cảm thấy
Bình Minh-15
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-15
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-15
231.15
Ozone
Mây che phủ-15
36%
Mây che phủ
Sức ép-15
1011.47 mbar
Sức ép
Điểm sương-15
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-16
04:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-16
0%
31oC
Độ ẩm-16
43%
Độ ẩm
Lượng mưa-16
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-16
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-16
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-16
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-16
230.86
Ozone
Mây che phủ-16
9%
Mây che phủ
Sức ép-16
1011.21 mbar
Sức ép
Điểm sương-16
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-17
05:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-17
0%
30oC
Độ ẩm-17
46%
Độ ẩm
Lượng mưa-17
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-17
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-17
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-17
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-17
230.57
Ozone
Mây che phủ-17
1%
Mây che phủ
Sức ép-17
1011.47 mbar
Sức ép
Điểm sương-17
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-18
06:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-18
0%
27oC
Độ ẩm-18
52%
Độ ẩm
Lượng mưa-18
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-18
28oC
Cảm thấy
Bình Minh-18
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-18
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-18
230.28
Ozone
Mây che phủ-18
3%
Mây che phủ
Sức ép-18
1012.04 mbar
Sức ép
Điểm sương-18
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-19
07:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-19
0%
25oC
Độ ẩm-19
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-19
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-19
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-19
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-19
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-19
230.14
Ozone
Mây che phủ-19
5%
Mây che phủ
Sức ép-19
1012.77 mbar
Sức ép
Điểm sương-19
18oC
Điểm sương

Thông thoáng-20
08:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-20
0%
23oC
Độ ẩm-20
74%
Độ ẩm
Lượng mưa-20
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-20
23oC
Cảm thấy
Bình Minh-20
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-20
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-20
229.85
Ozone
Mây che phủ-20
3%
Mây che phủ
Sức ép-20
1013.35 mbar
Sức ép
Điểm sương-20
18oC
Điểm sương

Thông thoáng-21
09:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-21
0%
22oC
Độ ẩm-21
79%
Độ ẩm
Lượng mưa-21
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-21
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-21
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-21
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-21
229.85
Ozone
Mây che phủ-21
1%
Mây che phủ
Sức ép-21
1013.53 mbar
Sức ép
Điểm sương-21
18oC
Điểm sương

Thông thoáng-22
10:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-22
0%
21oC
Độ ẩm-22
83%
Độ ẩm
Lượng mưa-22
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-22
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-22
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-22
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-22
229.85
Ozone
Mây che phủ-22
0%
Mây che phủ
Sức ép-22
1013.62 mbar
Sức ép
Điểm sương-22
18oC
Điểm sương

Thông thoáng-23
11:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-23
0%
20oC
Độ ẩm-23
87%
Độ ẩm
Lượng mưa-23
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-23
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-23
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-23
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-23
229.85
Ozone
Mây che phủ-23
0%
Mây che phủ
Sức ép-23
1013.56 mbar
Sức ép
Điểm sương-23
18oC
Điểm sương