Thời tiết 24h tiếp theo
03.27.2019
Thông thoáng-0
07:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-0
0%
23oC
Độ ẩm-0
77%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
24oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
243.98
Ozone
Mây che phủ-0
2%
Mây che phủ
Sức ép-0
1014.74 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
19oC
Điểm sương

Thông thoáng-1
08:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-1
0%
27oC
Độ ẩm-1
62%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
28oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
244.12
Ozone
Mây che phủ-1
0%
Mây che phủ
Sức ép-1
1014.93 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
19oC
Điểm sương

Thông thoáng-2
09:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-2
0%
31oC
Độ ẩm-2
48%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
244.12
Ozone
Mây che phủ-2
0%
Mây che phủ
Sức ép-2
1014.93 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
19oC
Điểm sương

Thông thoáng-3
10:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-3
0%
34oC
Độ ẩm-3
40%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
35oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
244.12
Ozone
Mây che phủ-3
1%
Mây che phủ
Sức ép-3
1014.58 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
19oC
Điểm sương

Thông thoáng-4
11:00 SA
Thông thoáng
chance of rain-4
0%
36oC
Độ ẩm-4
36%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
38oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
243.98
Ozone
Mây che phủ-4
13%
Mây che phủ
Sức ép-4
1013.68 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
18oC
Điểm sương

Mây rải rác-5
12:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-5
0%
37oC
Độ ẩm-5
33%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
39oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
243.84
Ozone
Mây che phủ-5
30%
Mây che phủ
Sức ép-5
1012.43 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
18oC
Điểm sương

Mây rải rác-6
01:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-6
0%
38oC
Độ ẩm-6
31%
Độ ẩm
Lượng mưa-6
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-6
39oC
Cảm thấy
Bình Minh-6
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-6
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-6
243.57
Ozone
Mây che phủ-6
48%
Mây che phủ
Sức ép-6
1011.26 mbar
Sức ép
Điểm sương-6
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-7
02:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-7
0%
37oC
Độ ẩm-7
31%
Độ ẩm
Lượng mưa-7
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-7
39oC
Cảm thấy
Bình Minh-7
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-7
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-7
243.15
Ozone
Mây che phủ-7
67%
Mây che phủ
Sức ép-7
1010.18 mbar
Sức ép
Điểm sương-7
17oC
Điểm sương

Nhiều mây-8
03:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-8
0%
36oC
Độ ẩm-8
31%
Độ ẩm
Lượng mưa-8
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-8
37oC
Cảm thấy
Bình Minh-8
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-8
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-8
242.6
Ozone
Mây che phủ-8
85%
Mây che phủ
Sức ép-8
1009.15 mbar
Sức ép
Điểm sương-8
17oC
Điểm sương

U ám-9
04:00 CH
U ám
chance of rain-9
0%
35oC
Độ ẩm-9
33%
Độ ẩm
Lượng mưa-9
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-9
36oC
Cảm thấy
Bình Minh-9
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-9
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-9
242.19
Ozone
Mây che phủ-9
99%
Mây che phủ
Sức ép-9
1008.6 mbar
Sức ép
Điểm sương-9
16oC
Điểm sương

U ám-10
05:00 CH
U ám
chance of rain-10
2%
34oC
Độ ẩm-10
34%
Độ ẩm
Lượng mưa-10
0.0003 in
Lượng mưa
Cảm thấy-10
35oC
Cảm thấy
Bình Minh-10
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-10
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-10
241.91
Ozone
Mây che phủ-10
100%
Mây che phủ
Sức ép-10
1008.77 mbar
Sức ép
Điểm sương-10
16oC
Điểm sương

U ám-11
06:00 CH
U ám
chance of rain-11
2%
33oC
Độ ẩm-11
38%
Độ ẩm
Lượng mưa-11
0.0019 in
Lượng mưa
Cảm thấy-11
33oC
Cảm thấy
Bình Minh-11
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-11
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-11
241.63
Ozone
Mây che phủ-11
100%
Mây che phủ
Sức ép-11
1009.42 mbar
Sức ép
Điểm sương-11
17oC
Điểm sương

U ám-12
07:00 CH
U ám
chance of rain-12
2%
31oC
Độ ẩm-12
43%
Độ ẩm
Lượng mưa-12
0.0033 in
Lượng mưa
Cảm thấy-12
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-12
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-12
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-12
241.36
Ozone
Mây che phủ-12
99%
Mây che phủ
Sức ép-12
1010.15 mbar
Sức ép
Điểm sương-12
17oC
Điểm sương

Nhiều mây-13
08:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-13
2%
30oC
Độ ẩm-13
49%
Độ ẩm
Lượng mưa-13
0.002 in
Lượng mưa
Cảm thấy-13
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-13
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-13
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-13
241.36
Ozone
Mây che phủ-13
88%
Mây che phủ
Sức ép-13
1010.93 mbar
Sức ép
Điểm sương-13
18oC
Điểm sương

Nhiều mây-14
09:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-14
2%
29oC
Độ ẩm-14
55%
Độ ẩm
Lượng mưa-14
0.0004 in
Lượng mưa
Cảm thấy-14
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-14
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-14
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-14
241.5
Ozone
Mây che phủ-14
72%
Mây che phủ
Sức ép-14
1011.77 mbar
Sức ép
Điểm sương-14
19oC
Điểm sương

Nhiều mây-15
10:00 CH
Nhiều mây
chance of rain-15
0%
28oC
Độ ẩm-15
61%
Độ ẩm
Lượng mưa-15
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-15
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-15
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-15
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-15
241.63
Ozone
Mây che phủ-15
60%
Mây che phủ
Sức ép-15
1012.34 mbar
Sức ép
Điểm sương-15
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-16
11:00 CH
Mây rải rác
chance of rain-16
0%
27oC
Độ ẩm-16
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-16
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-16
28oC
Cảm thấy
Bình Minh-16
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-16
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-16
241.91
Ozone
Mây che phủ-16
54%
Mây che phủ
Sức ép-16
1012.51 mbar
Sức ép
Điểm sương-16
20oC
Điểm sương

03.28.2019
Mây rải rác-17
12:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-17
0%
26oC
Độ ẩm-17
71%
Độ ẩm
Lượng mưa-17
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-17
26oC
Cảm thấy
Bình Minh-17
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-17
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-17
242.19
Ozone
Mây che phủ-17
51%
Mây che phủ
Sức ép-17
1012.43 mbar
Sức ép
Điểm sương-17
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-18
01:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-18
0%
25oC
Độ ẩm-18
74%
Độ ẩm
Lượng mưa-18
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-18
26oC
Cảm thấy
Bình Minh-18
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-18
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-18
242.46
Ozone
Mây che phủ-18
47%
Mây che phủ
Sức ép-18
1012.21 mbar
Sức ép
Điểm sương-18
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-19
02:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-19
0%
25oC
Độ ẩm-19
76%
Độ ẩm
Lượng mưa-19
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-19
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-19
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-19
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-19
242.74
Ozone
Mây che phủ-19
39%
Mây che phủ
Sức ép-19
1011.79 mbar
Sức ép
Điểm sương-19
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-20
03:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-20
0%
24oC
Độ ẩm-20
77%
Độ ẩm
Lượng mưa-20
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-20
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-20
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-20
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-20
242.88
Ozone
Mây che phủ-20
31%
Mây che phủ
Sức ép-20
1011.26 mbar
Sức ép
Điểm sương-20
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-21
04:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-21
0%
24oC
Độ ẩm-21
77%
Độ ẩm
Lượng mưa-21
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-21
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-21
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-21
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-21
243.15
Ozone
Mây che phủ-21
27%
Mây che phủ
Sức ép-21
1010.93 mbar
Sức ép
Điểm sương-21
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-22
05:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-22
0%
24oC
Độ ẩm-22
77%
Độ ẩm
Lượng mưa-22
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-22
24oC
Cảm thấy
Bình Minh-22
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-22
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-22
243.7
Ozone
Mây che phủ-22
30%
Mây che phủ
Sức ép-22
1011 mbar
Sức ép
Điểm sương-22
20oC
Điểm sương

Mây rải rác-23
06:00 SA
Mây rải rác
chance of rain-23
0%
24oC
Độ ẩm-23
75%
Độ ẩm
Lượng mưa-23
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-23
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-23
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-23
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-23
244.39
Ozone
Mây che phủ-23
38%
Mây che phủ
Sức ép-23
1011.29 mbar
Sức ép
Điểm sương-23
20oC
Điểm sương