Thời tiết hàng giờ
01.18.2019
Thông thoáng-0
08:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-0
0%
21oC
Độ ẩm-0
74%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
07:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
07:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
233.6
Ozone
Mây che phủ-0
4%
Mây che phủ
Sức ép-0
1015.38 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-1
09:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-1
0%
21oC
Độ ẩm-1
75%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
07:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
07:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
234.17
Ozone
Mây che phủ-1
4%
Mây che phủ
Sức ép-1
1015.72 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-2
10:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-2
0%
21oC
Độ ẩm-2
78%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
21oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
07:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
07:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
234.75
Ozone
Mây che phủ-2
4%
Mây che phủ
Sức ép-2
1015.88 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
17oC
Điểm sương

Thông thoáng-3
11:00 CH
Thông thoáng
chance of rain-3
0%
20oC
Độ ẩm-3
80%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
20oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
07:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
07:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
235.03
Ozone
Mây che phủ-3
5%
Mây che phủ
Sức ép-3
1015.82 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
16oC
Điểm sương